arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Karte in podatki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov

Arhiv-Eionet

 • Na poti v zeleni prestavi (Mladinski priročnik o okolju, prometu in zdravju) 2017/09/19
 • Brošura o okolju, prometu in zdravju 2017/09/19
 • Brošura o okolju, prometu in zdravju 2017/09/19
 • Okolje, promet in zdravje 2017/09/19
 • Evropsko okolje - Stanje in napovedi 2015 Poročilo Evropsko okolje – stanje in napovedi 2015 (SOER 2015), ki ga je pripravila Evropska agencija za okolje (EEA), predstavlja celostno oceno okolja v Evropi, ki vključuje podatke na svetovni, regionalni in nacionalni ravni ter primerjave med državami. Daje vpogled v naslednjih pet let in naprej ter jasna opozorila o tveganjih preobremenjenosti okolja, ki vpliva tudi na zdravje in blaginjo ljudi. 2017/09/19
 • Kazalci okolja v Sloveniji Kazalci okolja, kot eno od orodij za spremljanje okolja, so v publikaciji, ki je na Agenciji RS za okolje izšla v mesecu juniju 2014, predstavljeni na način, ki omogoča lažjo predstavo o povezanosti okolja z družbo in gospodarstvom 2017/09/19
 • Uporaba modelov iz Direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo: tehnični referenčni vodnik 2017/09/19
 • Okolje Evrope - ocena ocen 2017/09/19
 • Razdrobljenost evropske pokrajine 2017/09/19
 • Priložnosti za ravnanje z odpadki - boljše ravnanje s komunalnimi odpadki vpliva na izboljšanje podnebja v Evropi 2017/09/19
 • Poročilo Evropske komisije o izpustih v obdobju 1990-2009 na podlagi UNECE Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP) 2017/09/19
 • Globalno upravljanje - vzpon nedržavnih akterjev 2017/09/19
 • Vsebnost nevarnih snovi v celinskih in morskih vodah Evrope 2017/09/19
 • Zagotavljanje varne in zdrave vode v spreminjajočem se okolju 2017/09/19
 • SIGNALI 2011 - Globalizacija, okolje in vi 2017/09/19
 • Prednostni tok podatkov v EIONET omrežju od maja 2010 do aprila 2011 2017/09/19
 • Kakovost kopalnih voda - kopalna sezona 2010 2017/09/19
 • EEA letno poročilo 2010 in Okoljsko poročilo 2011 2017/09/19
 • Onesnaženost zraka z ozonom v Evropi - poletje 2010 2017/09/19
 • NEC direktiva; poročilo o stanju 2010 2017/09/19
 • Letna evidenca toplogrednih plinov v Evropski uniji za obdobje 1990 - 2009 ter poročilo za leto 2011 2017/09/19
 • Katalog študij scenarijev; Zbirka znanja o v prihodnost usmerjenih informacijah in storitvah 2017/09/19
 • Kartiranje vplivov naravnih ter tehnoloških nesreč na okolje v Evropi 2017/09/19
 • Vpliv izbranih ukrepov okoljskih politik na kakovost zraka v Evropi 2017/09/19
 • Izpostavljenost hrupu in vplivi na zdravje - vodič po primerih dobrih praks 2017/09/19
 • Izhodišča za razvoj biotske raznovrstnosti v Evropski uniji po letu 2010 2017/09/19
 • Napredek pri izpolnjevanju zahtev Kjotskega protokola in ciljev 2020 v Evropi 2010 2017/09/19
 • Ocenjevanje biotske raznovrstnosti v Evropi; poročilo za leto 2010 2017/09/19
 • NEC direktiva; poročilo o stanju 2009 2017/09/19
 • Evropska ekološka hrbtenica; prepoznajmo pravo vrednost naših gora 2017/09/19
 • Prednostni tok podatkov v EIONET omrežju od maja 2009 do aprila 2010 2017/09/19
 • Poročilo Evropske komisije o izpustih 1990-2008 na podlagi UNECE Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP) 2017/09/19
 • Teritorialna razsežnost okoljske trajnosti - Potencialni teritorialni kazalci kot podpora okoljski razsežnosti teritorialne kohezije 2017/09/19
 • EEA letno poročilo 2009 in Okoljsko poročilo 2010 2017/09/19
 • Kakovost kopalnih voda - kopalna sezona 2009 2017/09/19
 • Letna evidenca toplogrednih plinov v Evropski uniji za obdobje1990 - 2008 ter poročilo za leto 2010 2017/09/19
 • Povečanje koristi za ekosistem - prispevek k študiji Ekonomija ekosistemov in biotska raznovrstnost (TEEB) 2017/09/19
 • Vzpostavitev zgodnjega obveščanja in informacijskega sistema za invazivne tuje vrste, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost v Evropi 2017/09/19
 • Okoljski trendi in perspektive za Zahodni Balkan: vzorci proizvodnje in potrošnje v prihodnosti 2017/09/19
 • Evropska zemljišča: cene, davki in načini rabe 2017/09/19
 • Ekosistemsko računovodstvo in stroški zaradi izgub biotske raznovrstnosti - primer obalnih mokrišč Sredozemlja 2017/09/19
 • Učinkovitemu prometnemu sistemu naproti. TERM 2009: kazalci o prometu in okolju Evropske unije 2017/09/19
 • EEA Signali 2010 - biotska raznovrstnost, podnebne spremembe in vi 2017/09/19
 • Razdelitev in uporaba sredstev iz proračuna SKP z vidika biotske raznovrstnosti 2017/09/19
 • Onesnaženost zraka z ozonom v Evropi - poletje 2009 2017/09/19
 • Biotska raznovrstnost - 10 sporočil za leto 2010 2017/09/19
 • Gibanje in projekcije izpustov toplogrednih plinov v Evropi 2009 2017/09/19
 • Pogled nazaj za pogled naprej: pregled scenarijev 2017/09/19
 • Promet na razpotju. TERM 2008: kazalci o prometu in okolju Evropske unije 2017/09/19
 • Odpadki brez meja v EU? Čezmejni prevoz odpadkov 2017/09/19
 • EEA Briefing 3/2008 - vplivi spreminjanja podnebja v Evropi 2017/09/19
 • Evropski potencial energije vetra na morju in kopnem 2017/09/19
 • Letna evidenca toplogrednih plinov Evropskih skupnosti 1990 - 2007 in poročilo 2009 2017/09/19
 • Zagotavljanje kakovostnega življenja v Evropskih mestih in drugih urbanih območjih 2017/09/19
 • NEC direktiva; poročilo o stanju 2008 2017/09/19
 • Regionalne podnebne spremembe in prilagajanje - izziv vodnih virov v Alpah 2017/09/19
 • Teritorialna kohezija - analiza okoljskih vidikov kohezijske politike v izbranih državah EU 2017/09/19
 • Globalni načrt za evropski okoljski monitoring - merjenje tistega, s čimer moramo upravljati. Zaključki Mednarodne konference EEA, 13 - 15 maj 2009. 2017/09/19
 • Poročilo Evropske komisije o izpustih 1990-2007 na podlagi UNECE Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP) 2017/09/19
 • Ocena koncentracije ozona v prizemni plasti v državah članicah EEA, z osredotočanjem na dolgoročne trende 2017/09/19
 • Napredek pri doseganju Evropskega cilja o biološki raznovrstnosti 2010 - 'fact sheet' kazalci 2017/09/19
 • EMEP/EEA vodič za popis emisij v ozračju - 2009 2017/09/19
 • Preusmerjanje odpadkov z odlagališč - učinkovitost politik ravnanja z odpadki v EU 2017/09/19
 • Suša in čezmerna poraba vode v Evropi Od igrišč za golf do knjig, od olivnega olja do cepiv, vsi izdelki in storitve, od katerih smo odvisni, skupaj z mnogimi drugimi vsakodnevnimi dejavnostmi zahtevajo življenjsko pomemben vir: vodo. Novo poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) potrjuje, da v mnogih predelih Evrope raba vode ni trajnostna. Poročilo prinaša priporočila za nov pristop k upravljanju vodnih virov. 2017/09/19
 • Izvajanje direktive o trgovanju z emisijami s strani držav članic EU 2017/09/19
 • Onstran prometne politike - raziskovanje in upravljanje z zunanjimi dejavniki povpraševanj po prometu 2017/09/19
 • Modeli za simuliranje bodočih okoljskih sprememb v Evropi: v smeri popisa modelov (SEIS /Forward) 2017/09/19
 • NEC direktiva – poročilo o stanju 2007 2017/09/19
 • Okolje in energija, poročilo 2008 2017/09/19
 • Izboljšanje okolja s pravilnim izkoriščanjem bioenergetskega potenciala v Evropi 2017/09/19
 • EEA Signali 2009, ključna okoljska vprašanja, s katerimi se sooča Evropa 2017/09/19
 • Gibanje in projekcije izpustov toplogrednih plinov v Evropi 2008 2017/09/19
 • Katalog kazalcev iz izbranih virov, usmerjenih v prihodnost 2017/09/19
 • Vplivi podnebnih sprememb v Evropi - presoja na podlagi okoljskih kazalcev 2008 2017/09/19
 • Letne evidence izpustov za obdobje 1990-2006 v Evropski skupnosti v okviru Konvencije o prenosu onesnaževal na velike razdalje preko meja (CLRTAP) 2017/09/19
 • EEA letno poročilo 2007 in Okoljsko poročilo 2008 2017/09/19
 • EEA poročanje 2/2008 - Ekosistemske storitve - obračunavanje tistega, kar je pomembno 2017/09/19
 • Evropski gozdovi - razmere v ekosistemih in trajnostna raba 2017/09/19
 • Onesnaženost zraka zaradi proizvodnje elektrike iz velikih kurilnih naprav 2017/09/19
 • Onesnaženost z ozonom v Evropi, poleti 2007 2017/09/19
 • Ocena okoljsko sprejemljivih bioenergetskih potencialov iz kmetijstva 2017/09/19
 • Čas je za akcijo - na poti k trajnostni potrošnji in proizvodnji v Evropi 2017/09/19
 • Podnebje za prometne spremembe. TERM 2007: kazalci za spremljanje prometa in okolja v Evropski uniji (TERM = Mehanizem za prometno - okoljsko poročanje Evropske agencije za okolje) 2017/09/19
 • Uporaba direktive vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov - poročevalsko leto 2007 2017/09/19
 • Primeri dobre prakse glede zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in ustvarjanja dodatnih ugodnosti v cestno prometnem sektorju 2017/09/19
 • Prednostni tok podatkov v EIONET omrežju od maja 2007 do aprila 2008 2017/09/19
 • Poročilo o letnih evidencah toplogrednih plinov Evropske skupnosti za leta 1990-2006 in 2008 2017/09/19
 • Učinkovitost okoljskih taks in dajatev pri pridobivanju peska, proda in kamnin v izbranih državah EU 2017/09/19
 • Okolje na dlani 2017/09/19
 • Boljše ravnanje s komunalnimi odpadki bo zmanjšalo emisije toplogrednih plinov 2017/09/19
 • Podnebne spremembe: cena neukrepanja in prilagajanja 2017/09/19
 • CLC2006 tehnične smernice 2017/09/19
 • EMEP/CORINAIR vodič po emisijski evidenci za leto 2007 2017/09/19
 • Poročilo o stanju NEC direktive 2017/09/19
 • Gibanje in projekcije izpustov toplogrednih plinov v Evropi 2007 2017/09/19
 • Onesnaženost zraka v Evropi v obdobju 1990-2004 2017/09/19
 • Pot od odlaganja do reciklaže: skupni cilji, različne poti 2017/09/19
 • Letno poročilo o izpustih v zrak v obdobju 1990-2005 (Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja) 2017/09/19
 • Ustavitev upada biotske raznovrstnosti do leta 2010: predlogi za prvi nabor kazalcev za spremljanje razvoja v Evropi 2017/09/19
 • Trajnostna potrošnja in proizvodnja v državah jugovzhodne in vzhodne Evrope, Kavkaza in Osrednje Azije - skupno UNEP-EEA poročilo o priložnostih in novih spoznanjih 2017/09/19
 • Evropsko okolje - četrta presoja Poročilo Evropsko okolje - četrta presoja (Europe's environment - The fourth assessment), je izdala Evropska agencija za okolje (EEA). 2017/09/19
 • Pod gladino Mediterana Izšla je monografija Pod gladino Mediterana avtorja Toma Turka in soavtorja Marjana Richterja, v založbi Modrijan 2017/09/19
 • Učinkovitost sistema za upravljanje z odpadno embalažo v izbranih državah: pilotna študija EEA 2017/09/19
 • Znanost za okoljsko politiko Evropska komisija je pričela z objavo člankov o okolju, ki temeljijo na znanstvenih raziskavah, ker s tem želi zbližati znanost in oblikovalce politik. Članke lahko izberete glede na okoljsko tematiko ali glede na datum objave. 2017/09/19
 • EEA pripravlja poročilo o okolju in prometu v Evropi 2017/09/19
 • Viri porazdelitev vnosov dušika in fosforja v vodno okolje 2017/09/19
 • Letno poročilo 2004 2017/09/19
 • Inventar toplogrednih plinov Evropske skupnosti za obdobje 1990-2003 in letno poročilo za 2005 2017/09/19
 • Delavnica 'Razmišljajmo za prihodnost' 19. in 20. maja 2005, Agencija RS za okolje (ARSO) v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje (EEA)organizira delavnico o načrtovanju scenarijev kot orodju za razmišljanje za prihodnost. Delavnica je namenjena seznanitvi s scenariji v evropskem prostoru in razvoju scenarijev za področje prometa in odpadkov za Slovenijo. 2017/09/19
 • Trendi in projekcije toplogrednih plinov 2005 2017/09/19
 • Jiffijev ekokviz Evropska komisija je pripravila kviz za okoljsko ozaveščanje, ki se ga lahko igrate tudi v slovenskem jeziku. 2017/09/19
 • Srečanje direktorjev evropskih agencij za okolje Agencija RS za okolje organizira 4. srečanje omrežja evropskih agencij za okolje. Srečanje bo potekalo od 10-11 marca 2005 v hotelu Union, v Ljubljani. 2017/09/19
 • Onesnaženost zraka: Kaj menite o tem? Sodelujte in prispevajte k boljšemu oblikovanju smernic za izboljšanje kakovosti zraka. 2017/09/19
 • Peto srečanje delovne skupine za spremljanje in presojo stanja okolja pri UNECE je bil usmerjen v pregled napredka pri okoljskem poročanju (elektronske baze podatkov, indikatorji, spletne strani in informacijski sistemi,…) v državah Vzhodne Evrope, Kavkaza in Srednje Azije ter prikazu dobrih praks poročanja o okoljskih vplivih delovanja podjetij 2017/09/19
 • 2. letni sestanek koordinatorjev sodelovanja z EEA in omrežjem EIONET 2017/09/19
 • Okoljski izkaz Evropske agencije za okolje za obdobje 2005 2017/09/19
 • Priročnik - Osnovni nabor kazalcev Evropske agencije za okolje EEA je objavila poročilo o kazalcih okolja, vključenih v osnovni nabor EEA. 2017/09/19
 • Letne evidence emisij za obdobje 1990-2002 v Evropski skupnosti v okviru Konvencije o prenosu onesnaževal na velike razdalje preko meja (CLRTAP) Poročilo EEA obravnava onesnaženost zraka v Evropski skupnosti v obdobju 1990-2002. 2017/09/19
 • Integracija okoljske politike v Evropi EEA je objavila poročilo o poteku integracije okoljske politike v Evropi. 2017/09/19
 • Napotki Evropske agencije za okolje 1/2005 Obravnavana je tematika podnebnih sprememb in poplavljanja rek v Evropi. 2017/09/19
 • Delavnica 'Real time air pollution data exchange and forecasts in Europe' 2017/09/19
 • Izšla je publikacija Kazalci okolja 2003 Dostopna je v elektronski in tiskani obliki. 2017/09/19
 • Integracija okoljske politike v Evropi - uprava in njene prakse 2017/09/19
 • Kazalci okolja 2005 Poročilo Kazalci okolja je pripravljeno v skladu s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004). Agencija RS za okolje pripravlja kazalce okolja v skladu s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1). Publikacija izhaja vsake 2 leti. Obravnava 12 okoljskih tematik. <br><br> 2017/09/19
 • Epaedia - spletna okoljska enciklopedija 2017/09/19
 • Trajnostna raba in upravljanje z naravnimi viri 2017/09/19
 • Evropsko okolje - stanje in možnosti 2005 S predstavitvijo ugotovitev iz najnovejšega poročila Evropske agencije za okolje je bil v Evropskem parlamentu pospremljen izid publikacije Evropsko okolje - stanje in možnosti 2005 2017/09/19
 • Izobraževanje o informacijskih orodjih za podporo poročanju Na Agenciji RS za okolje je 26. in 27. septembra potekalo izobraževanje o informacijskih orodjih, ki so ekspertom v pomoč pri pripravi poročil po mednarodnih obveznostih. 2017/09/19
 • Okolje in zdravje 2017/09/19
 • Podnebne spremembe in evropski energetski sistem z nizko vsebnostjo ogljika 2017/09/19
 • Promet in okolje: Soočenje z zadrego 2017/09/19
 • Potrošnja in okolje 2017/09/19
 • Napotki Evropske Agencije za okolje 2/2005 Koliko biomase sme Evropa porabiti, ne da bi pri tem škodila okolju? 2017/09/19
 • Onesnaženost zraka z ozonom poleti 2004 v Evropi EEA je objavila poročilo, ki obravnava tematiko onesnaženosti zraka z ozonom v Evropi. 2017/09/19
 • Učinkovitost politike čiščenja komunalnih odpadnih voda v izbranih državah: pilotna študija EEA 2017/09/19
 • Kupujte zeleno! Priročnik o ekološkem - okolju prijaznem - javnem naročanju; 2017/09/19
 • Napredek k zaustavitvi izgube biološke raznovrstnosti do leta 2010 2017/09/19
 • Uporaba trga za stroškovno učinkovito okoljsko politiko 2017/09/19
 • Kmetijstvo in okolje v EU-15 2017/09/19
 • Kolikšno količino bioenergije lahko Evropa pridobi brez škodljivih vplivov na okolje? 2017/09/19
 • Delovanje programa Circa moteno Danes, 24. novembra, bo delovanje programa Circa zaradi nadgradnje onemogočeno, v naslednjih dneh pa lahko občasno moteno. 2006/02/09
 • KPV za naravo in vodo Objavili smo katalog podatkovnih virov za naravo in vodo v Sloveniji. Dosegljiv je preko storitve KPV. 2008/08/11
 • Kijevsko poročilo Evropska agencija za okolje pripravlja poročilo Okolje v Evropi (Kiev Report), ki bo obravnavano na ministrski konferenci v Kijevu maja 2003. 2006/02/09
 • Novice iz EEA: programska oprema Natport Nova programska oprema za izdelavo in vzdrževanje portala - Natport. 2006/02/09
 • Obisk direktorice EEA V sredo 7. julija bo na Agenciji RS za okolje na obisku direktorica Evropske agencije za okolje. 2006/02/09
 • Circa danes ne obratuje Danes, 24. novembra, bo delovanje programa Circa zaradi nadgradnje onemogočeno, v naslednjih dneh pa lahko občasno moteno. 2006/02/09
 • VABILO NA ZAKLJUČNI SESTANEK - JEDRNI INDIKATORJI EEA 23. 9. 2002 ob 8.00 na ARSO bo potekal zaključni sestanek v okviru posvetovalnega procesa v Sloveniji za pridobitev pripomb na jedrne indikatorje Evropske agencije za okolje. Vabljeni! 2006/02/09
 • Novice iz EEA: nova delovna mesta EEA išče pomožne pogodbene sodelavce za krajše obdobje (6 mesecev do enega leta z možnostjo podaljšanja do treh let). Rok za oddajo prijav je 15.julij 2002. 2006/02/09
 • Posvetovalni proces o predlogih jedrnih indikatorjev Evropska agencija za okolje, je v sodelovanju z drugimi institucijami, ki redno zbirajo podatke o okolju pripravila predlog t.i. JEDRNIH INDIKATORJEV (Core Set of Indicators). 2006/02/09
 • Evropski register emisij onesnaževal (EPER) je dostopen za javnost Evropska agencija za okolje je skupaj z Evropsko komisijo odprla internetni dostop do Evropskega registra emisij onesnaževal (EPER - European Pollutant Emission Register) za javnost. 2009/09/21
 • Izšla je publikacija 'Pozne lekcije iz zgodnjih svaril: Previdnostno načelo 1896-2000' 2006/02/09
 • Predstavitev publikacije 'Pozne lekcije iz zgodnjih svaril: previdnostno načelo 1896-2000' 2006/02/09
 • EEA predstavlja prvo digitalno karto spreminjajoče se evropske krajine Danes je bila predstavljena prva digitalna karta, ki prikazuje številne spremembe v evropski krajini, nastale v obdobju od leta 1990. Izdelek bo odgovornim za okoljsko politiko omogočil spoznati, kako njihove odločitve na področjih kot sta kmetijstvo in transport vplivajo na rabo omejenih naravnih virov regije in na okolje nasploh. 2006/02/09
 • Napredek Slovenije pri poročanju na EEA Slovenija je letos že na četrtem mestu izmed dvaintridesetih držav, ki poročamo Evropski agenciji za okolje (EEA) v okviru tako imenovanega Prednostnega toka podatkov. 2006/02/09
 • Priprava protokola PRTR v okviru Aarhuške konvencije Protokol PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) bo omogočil realizacijo ene od zahtev Aarhuške konvencije - dostop javnosti do podatkov o emisijah in prenosu polutantov. 2006/02/09
 • Predstavitev rezultata projekta Corine land cover 2000 V petek 28. novembra bo ob 12.30 v veliki sejni dvorani na Geodetski upravi RS predstavitev projekta Corine land cover 2000. 2006/02/09
 • Natečaj za delovna mesta v EEA 2006/02/09
 • Predlog osnovnih kazalcev Evropske agencije za okolje Evropska agencija za okolje nas je povabila k sodelovanju v drugem krogu posvetovalnega procesa o predlogu osnovnih kazalcev (Core Set of Indicators). 2008/08/01
 • Circa 3.2 nameščena in deluje Najnovejša verzija Circa je uspešno nameščena in preneseni podatki o uporabnikih skupaj z dokumenti. Po prvih izkušnjah dobro deluje, nismo še opazili, da bi kaj manjkalo. Vabimo vas, da program čimprej preizkusite. 2006/02/09
 • Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba