Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Wastebase

RAVNANJE Z ODPADKI V SLOVENIJI


Uvod

Predstavljeni podatki so zbrani na podlagi veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji. Večino prikazanih podatkov zbira in vodi Agencija RS za okolje, nekaj pa Statistični urad RS.

Način prikaza podatkov o odpadkih

Podatki o odpadkih so prikazani preko interaktivnih zemljevidov, preglednic in besedil. Ogled interaktivnega zemljevida omogočata Internet Explorer 5.5 ali višja verzija in Adobe SVG Viewer, ki ga brezplačno dobite na naslovu: http://www.adobe.com/svg/viewer/install/main.html. SVG (Scalable Vector Graphics) je zapis, ki omogoča pregledovanje prostorskih podatkov v spletnem brskalniku. Uporabnik lahko s klikom na določeno točko, linijo ali poligon vidi atributne podatke o posameznem objektu.


slika GONILNE SILE / DRIVING FORCES interaktivni zemljevid preglednica / graf / kazalec besedilo podatkovni sloj

2001 2002

Število prebivalcev po občinah
Population by municipalities

(783 KB)

(38 KB)
   
slika OBREMENITVE / PRESSURES interaktivni zemljevid preglednica / graf / kazalec besedilo podatkovni sloj
Nastajanje komunalnih odpadkov
Generation of municipal waste

(831 KB)

(59 KB )


(1 KB)

   
  Nastajanje industrijskih odpadkov
Generation of industrial waste
 
(1 KB)
   
  Nastajanje nevarnih odpadkov
Generation of hazardous waste
 
(1 KB)
   
  Nastajanje gradbenih odpadkov
Generation of construction and demolition waste
 
(1 KB)
   
  Nastajanje odpadne embalaže
Generation of packaging waste
 
(1 KB)
   
  Nastajanje odpadnih olj
Generation of waste oil
 
(1 KB)
   
slika STANJE / STATE interaktivni zemljevid preglednica / graf / kazalec besedilo podatkovni sloj
  Industrijska odlagališča v Sloveniji
Industrial waste landfills in Slovenia
 
(15 KB)
   
Komunalna odlagališča v Sloveniji
Municipal waste landfills in Slovenia

(971 KB)

(46 KB)
   
  Uvoz in izvoz nevarnih odpadkov
Export and import of hazardous waste
 
(2 KB)
   
  Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo
Packaging and waste packaging treatment
 
(47 KB)

(4 KB)
 
  Ravnanje z odpadnimi baterijami in/ali akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi
Treatment of batteries and accumulators containing dangerous substances
   
(698 KB)
 
  Ravnanje z odpadnimi olji
Treatment of waste oils
   
(698 KB)
 
slika ODZIVI / RESPONSES interaktivni zemljevid preglednica / graf / kazalec besedilo podatkovni sloj
  Analiza letnih poročil o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo za leto 2003
Analysis of annually reports for packaging and packaging waste treatment for 2003
   
(1023 KB)
 
  Analiza podatkov o ravnanju s komunalnimi odpadki v RS za leto 2003
Analysis of data on municipal waste management in RS for 2003
   
(221 KB)
 
  Analiza podatkov o ravnanju z odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnostih v RS za leto 2003
Analysis of waste data from production and service activities in RS for 2003
   
(455 KB)
 
  Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki
Strategy guidance of the RS for waste management
   
(548 KB)
 
  Operativni programi na različnih področjih ravnanja z odpadki
Operative programmes for different fields of waste management
 
(4 KB)
   
  Odgovorne osebe za zbiranje odpadkov, ravnanje z njimi in njihovo odlaganje
Responsible persons for collecting, management and landfilling of waste
 
(5 KB)
   
  Projekti
Projects
 
(3 KB)
   
  Kapaciteta predelave
Waste recovery by operation categories
 
(5 KB)
   

LEGENDA

ikona VSEBINA program naloži
besedilo MS Word MS Word Viewer oz. OpenOffice.org
hiper besedilo brskalnik  
slika brskalnik  
podatkovna baza MS Access MS Access viewer or runtime
podatkovna baza PDF Reader PDFreaders.org ali Adobe Viewer
Podatkovni sloj ESRI - shp format ArcExplorer
interaktivni zemljevid Adobe SVG Viewer Adobe SVG Viewer
preglednica MS Excel MS Excel Viewer oz. OpenOffice.org