Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Sodelovanje študenti geografije - KOS

V letu 2014 so se študenti geografije na drugi stopnji bolonjskega študija, pod mentorskim vodstvom dr. Barbare Lampič in usmerjanju Urške Kušar (ARSO), aktivno vključevali v delovanje Agencije RS za okolje in omrežja EIONET-SI na področju poročanja o stanju okolja – priprave okoljskih kazalcev in kart. Pripravili so pet vsebinsko zaokroženih elaboratov, katerih namen je interpretacija in predstavitev podatkov, preveritev novih podatkovnih in prostorskih slojev, priprava podlag za razvoj kazalcev oziroma nadgradnjo v sistemu Kazalci okolja v Sloveniji. Geografi, kot zelo pogosti uporabniki številnih podatkovnih baz, so se tako imeli priložnost še podrobneje seznaniti z možnostmi, ki jih sistem spremljanja stanja okolja na nacionalni (ARSO, ministrstvo in druge institucije) in mednarodni ravni (predvsem omrežje EIONET in Evropska agencija za okolje) nudi tako splošni kot strokovni javnosti. Istočasno pa so študenti lahko na inovativen način uporabili svoje znanje in surovim podatkom z različnimi primerjavami, izračuni, grafičnimi in kartografskimi prikazi, dali novo vrednost. V okviru našega raziskovanja so tako nastali trije elaborati, ki so se usmerili na pripravo gradiva za osvežitev oz. razvoj novih KOS. Pripravili so podrobno analizo rabe tal po vodnih telesih podzemne vode , ponovno preverili spremembe rabe tal na vodovarstvenih območjih , spopadli pa so se tudi z do sedaj še novo vsebino v sistemu KOS, kako vrednotiti in prikazati industrijo kot vir onesnaževanja . Druga skupina študentov se je lotila analize uporabnosti različnih prostorskih slojev; CORINE Land Cover (EEA) in Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (MKGP). Kot rezultat je nastal celovit elaborat , katerega dodatna vrednost je terenska preveritev določenih neskladij, ki so jih zaznali pri primerjavi obeh slojev. Tehnično in vsebinsko najtežji izziv pa je bil postavljen pred tretjo skupino študentov, ki so, na osnovi najnovejših dostopnih podatkov, pripravili gradivo za ažurirano verzijo sicer publikacije Okolje na dlani. Študenti so svoje delo tudi javno predstavili sodelavcem na ARSO, nekatera gradiva pa so v nekoliko dopolnjeni obliki že dobila mesto tudi v sistemu KOS.

Yihaw File KOS_INDUSTRIJA KOT VIR ONESNAZEVANJA
Yihaw File KOS_RABA TAL NA VODOVARSTVENIH OBMOCJIH
Yihaw File KOS_RABA TAL PO VODNIH TELESIH PODZEMNE VODE
Yihaw File OKOLJE NA DLANI - 2015 - FF
Yihaw File POKROVNOST IN RABA TAL V SLOVENIJI TER ANALIZA UPORABNOSTI RAZLICNIH PROSTORSKIH PODATKOV