Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Predstavitev Eropskega poročila SOER 2015 slovenski javnosti

5. junija 2015 sta ARSO in EEA pripravili predstavitev Evropskega poročila o okolju, SOER 2015. Poročilo prinaša opozorilo: čeprav naravne vire uporabljamo učinkoviteje, jih še vedno izrabljamo v taki meri, da sami sebe življenjsko ogrožamo. Upoštevanje omejitev našega planeta ni več samo izziv, ampak nujna odločitev, ki prinaša možnost dostojnega preživetja za vse. Prihodnja blaginja je odvisna od nesebičnih in pogumnejših odločitev politike ter celovitih ukrepov na področju znanja, naložb in inovacij. Agencija RS za okolje je ob predstavitvi Poročila na okrogli mizi zastavila aktualna vprašanja na temo zelenega gospodarstva.
Objavljen: 08 07 2015
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: okolje, kazalci okolja, učinkovita raba virov, zeleno gospodarstvo, ekosistemske storitve, SOER 2015, ARSO, EEA
Vir: Agencija RS za okolje
URL naslov: http://nfp-si.eionet.europa.eu:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/lib...

Poročilo podaja oceno stanja okolja v Evropi in izglede za kakovost okolja v naslednjih letih: opozarja na preobremenjenost okolja, kar škoduje zdravju in manjša blaginjo ljudi. Kljub temu, da smo v Evropi v zadnjih letih izboljšali kakovost zraka in voda, odložili manj odpadkov in več reciklirali, je iz poročila razvidno tudi, da nam še naprej grozi izguba biotske raznovrstnosti in napredujoče podnebne spremembe. SOER 2015 kliče po spremembi dojemanja, vrednotenja in upravljanja z okoljem. Poročilo opozarja na potrebo po celovitih odzivih na okoljske težave, saj vplivi t. i. globalnih megatrendov, ki izničujejo lokalna dobra ravnanja z okoljem. Uvaja koncept krožnega in zelenega gospodarstva, a hkrati poudarja nujnost spremljanja okolja z vidika dobrin, ki nam omogočajo bivanje (prehrana, energija, mobilnost). Zeleno gospodarstvo je širši koncept od krožnega gospodarstva, o njem govorimo takrat, ko si pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti prizadeva za blaginjo ljudi in odpornost ekosistemov. Okolje v Sloveniji se v marsičem razlikuje od okolja v Evropi. Prebivalci Slovenije imamo izjemno srečo, da živimo v državi bogati z vodo. Kazalniki okolja v Sloveniji kažejo, da so ekosistemi v ugodnem stanju. Večina prebivalcev ima dostop do varne pitne vode, problematični so le manjši oskrbovalni sistemi, ki so fekalno onesnaženi. Podobno kot Evropa pa imama Slovenija probleme v mestih, kjer živi večina prebivalstva. Zrak je onesnažen z delci, ki izvirajo iz prometa ter individualnih kurišč, kar pomeni povečano tveganje za pljučne in srčno-žilne bolezni. Podnebne spremembe vplivajo na spremembe v rečnih pretokih, več je ekstremnih vremenskih dogodkov. Povezava na predstavitve.

Please note that this story expired on 07.08.2015