Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

1. EIONET-SI
2. Podatki in informacije portala EIONET-SI
3. Koordinacija dela
4. Storitve

EIONET-SI

Kaj je EIONET-SI?
EIONET-SI je informacijsko in komunikacijsko omrežje za poročanje podatkov o okolju, ki je bilo vzpostavljeno po vzoru Evropske agencije za okolje in je del omrežja EIONET. Omogoča zbiranje podatkov o okolju na nacionalnem nivoju in posredovanje le teh v podporo političnim odločitvam ter slovenski in evropski javnosti. EIONET (Environmental Information and Observation Network) je vzpostavila Evropska agencija za okolje (EEA) z namenom zagotavljanja primerljivih okoljskih podatkov in informacij Evropski komisiji in javnosti. V omrežju sodelujejo države članice EEA in sodelujoče države z EEA.
Namen vzpostavitve portala EIONET-SI
Portal EIONET-SI smo vzpostavili z namenom zagotavljanja: zanesljivih, relevantnih in pravočasnih okoljskih podatkov in informacij na nacionalni ravni, primerljivih z drugimi državami v Evropi. Portal EIONET-SI je vzpostavljen preko Agencije Republike Slovenije za okolje.
Zakaj smo vzpostavili EIONET-SI?
Vzpostavitev EIONET-SI je skladna z zakonom o ratifikaciji sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju v Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (Ur. list RS, št. 59/01)

Podatki in informacije portala EIONET-SI

Kaj je DPSIR?
DPSIR je kratica za okvir presoje (Driving forces, Pressures, States, Impacts, Responses oz. gonilne sile, pritiski, stanje, vplivi, odzivi), ki ga uporabljamo kot osnovo za analizo medsebojnih odnosov in vplivov različnih dejavnikov na stanje okolja. Zlasti uporaben je pri določevanju funkcije posameznega kazalca v naboru. Pri tem so: -Gonilne sile so socialno-ekonomski dejavniki in dejavnosti, ki povzročajo povečanje ali omejevanje pritiskov na okolje. To so lahko npr. obseg gospodarskih, prometnih ali turističnih dejavnosti. -Obremenitve sestavljajo neposredne antropogene obremenitve in vplivi na okolje kot so npr. izpusti onesnaževal ali raba naravnih virov. -Stanje se nanaša na trenutno stanje in trende okolja, ki določajo raven onesnaženosti zraka, vodnih teles in tal, raznovrstnost vrst v posamezni geografski regiji, razpoložljivost naravnih virov kot sta npr. les ali sladka voda. -Vplivi so učinki spremenjenega okolja na zdravje ljudi in drugih živih ter neživih bitij. -Odzivi so odgovori družbe na okoljske probleme. To so lahko posebni ukrepi države, kot npr. takse na rabo naravnih virov. Pomembne so tudi odločitve podjetij in posameznikov, npr. investicije podjetij v nadzor nad onesnaževanjem ali nakupi recikliranih dobrin v gospodinjstvih.
Kaj je GIS?
Geografska informacijska znanost je disciplina, ki uporablja geografski informacijski sistem (GIS) kot orodje za razumevanje sveta okoli nas, z opisovanjem in razlago odnosov v tem svetu. Obstaja več definicij, kaj točno je GIS. Naj jih navedemo nekaj. Peter Burrough je definiral GIS kot močan sklop orodij za shranjevanje, obnavljanje, preoblikovanje in prikazovanje prostorskih podatkov iz realnega sveta, za določen namen. Gottfried Konecny meni, da je GIS v ožjem pomenu računalniški informacijski sistem za vnos, upravljanje, shranjevanje in izvoz digitalnih prostorskih podatkov. V širšem pomenu pa je GIS digitalni sistem za pridobivanje, upravljanje, analiziranje in prikazovanje prostorskih podatkov za potrebe planiranja, administriranja, monitoringa naravnega in socio-ekonomskega okolja. In še definicija Rogerja Tomlinsona, ki velja za začetnika sodobnega GIS-a. Tomlinson je leta 1963 razvil Kanadski geografski informacijski sistem za upravljanje in načrtovanje z naravnimi viri. Tomlinson pravi "noben GIS ne more biti uspešen, če ni v njegovo delovanje vpet pravi človek. GIS je dejansko kompleksen sistem s povezanimi deli in v centru tega sistema je človek, ki razume celoto".
Kaj je kazalec?
Kazalec je številčni podatek, ki kaže stanje, določeno lastnost ali razvoj kakega pojava in s tem na nekaj opozarja, izmeri, določi količino različnih in mnogovrstnih podatkov, združenih v celoto, ne pomeni zaključne ocene ali sodbe. Kazalci so danes v razvoju.
Kako so podatki in informacije predstavljene?
Podatki in informacije o okolju so predstavljene preko Geografskega informacijskega sistema (GIS), kazalcev, poročil, publikacij in registrov. Splošno sliko dobi uporabnik preko GIS, ki zaenkrat pokriva 3 tematike: zrak, vodo in odpadke. Kompleksnejše okoljske problematike so prikazane preko kazalcev. Poročila pripravljamo glede na domače in mednarodne poročevalske obveznosti. Formati poročil so različni glede na zakonsko zahtevo in pokrivajo eno ali več okoljskih tematik hkrati. V publikacijah so okoljske tematike predstavljene z vidika različnih problematik za različne ciljne skupine. Registri se vzpostavljajo tako na evropski kot državni ravni in omogočajo pregleden dostop do podatkov. Zaenkrat je javnosti dostopen Evropski register večjih industrijskih onesnaževalcev za izpuste v zrak in tla.
Katera so najpogostejša področja uporabe GIS-a?
Najpogostejša področja uporabe GIS-a so: Naravni viri (kmetijstvo, arheologija, kras in jamski svet, okoljsko upravljanje, gozdarstvo, morsko in obalno okolje, rudarjenje, naftna industrija) Promet (transportni sistemi in omrežja, upravljanje z logistiko in prevoznimi sredstvi), Javne gospodarske službe (elektrika in plin, voda in odpadna voda, Gospodarstvo (finančne storitve, mediji, nepremičnine, trgovina), Kartografija in objavljanje kart (kartografija), Komunikacije (prostorsko povezane storitve, telekomunikacije), Obramba (obramba in obveščevalna dejavnost, Tehnične vede (gradbeno inženirstvo, geodezija), Vlada (ekonomski razvoj, volitve, vladne ustanove, raba zemljišč in zemljiški kataster, javni red in mir, nacionalna in lokalna raven, trajnostni razvoj, urbano in regionalno planiranje), Zdravje (bolnišnice in zdravstveni sistem, javno zdravje).
Kdo zagotavlja podatke in informacije?
Podatke in informacije zagotavljajo takoimenovani Nacionalni referenčni centri. Večina jih deluje znotraj Agencije RS za okolje, ostali so na inštitutih in drugih ustanovah.

Koordinacija dela

Kdo koordinira delo na državni ravni?
dr. Jelko Urbančič, sekretar na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana, Slovenija, tel.: 01 280 40 50 faks: 01 280 40 74 e-pošta: jelko.urbancic@gov.si
Kdo koordinira delo na evropski ravni?
dr. Silvo Žlebir, generalni direktor Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, SI-1102 Ljubljana, Slovenija, tel.: 01/ 478 40 00, faks: 01/ 478 40 52, e-pošta: silvo.zlebir@gov.si

Storitve

Kaj je CDR?
CDR (Central Data Repository) je osrednje odložišče poročil na strežniku EEA, kamor vse države članice EEA odlagajo poročila po večini mednarodnih obveznostih. Uporabnik brez gesla lahko pogleda poročila držav in primerja podatke.
Kaj je CIRCA?
CIRCA je programsko orodje za podporo skupinskemu delu registriranih uporabnikov - strokovnjakov, ki so lahko v različnih vlogah člani več ločenih delovnih skupin, komunikaciji med njimi, izmenjavi dokumentov. Aplikacije so nameščene na strežnike večine držav članic Evropske agencije za okolje (EEA). Na sami EEA deluje CIRCA-EEA, na strežniku v ARSO pa za potrebe Slovenije uporabljamo CIRCA-SI. V knjižnici (Library) lahko glede na raven dodeljenih pravic objavljajo oz. berejo različne verzije skupnih dokumentov. Razmeroma mnogo dokumentov je dostopnih tudi javnosti - brez prijave - preko knjižnice (Library) v javni interesni skupini CIRCA-SI.
Kaj je ROD?
ROD (Reporting Obligation Database), baza poročevalskih obveznosti je v pomoč tako strokovnjakom, ki morajo poročati skladno z mednarodnimi zahtevami, kot drugim uporabnikom. Iz baze je razvidno za katero okoljsko področje ali problematiko je potrebno poročati, kdaj, komu in po katerem predpisu.
Kaj je katalog podatkovnih virov - KPV?
Katalog podatkovnih virov podaja splošen pregled nad okoljskimi podatki in informacijami na nacionalni ravni. Kot metapodatkovni sistem je pomemben element portala in uporabniku omogoča pregled nad digitalnimi (podatkovne baze, datoteke) in drugimi (publikacije, poročila, karte) podatkovnimi viri s področja okolja v Sloveniji. Pokriva praktično vse okoljske tematike. Storitev uporabniku poda informacijo o: vrsti podatkovnega vira (baza, dokument, karta, ...) z njegovim opisom, dostopnosti podatkov (brez plačila, proti plačilu), lastniku oz. upravljavcu podatkov. Storitev omogoča iskanje podatkovnega vira po imenu, ključnih besedah iz besednjaka okoljskih izrazov ali po imenu upravljavca podatkovnega vira.