arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov

Arhiv publikacij

News from related sites News in RDF format

Objavljeno Publikacija Vir
07 03 2019 Kaj je ekološki odtis? Zgibanka, ki je nastala v sodelovanju med Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za okolje in prostor, Inštitutom za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj ter omrežjem Global Footprint Network.
19 09 2017 Na poti v zeleni prestavi (Mladinski priročnik o okolju, prometu in zdravju) Agencija RS za okolje
18 07 2017 Brošura o okolju, prometu in zdravju Agencija RS za okolje
18 07 2017 Brošura o okolju, prometu in zdravju
03 07 2017 Okolje, promet in zdravje ARSO
06 03 2015 Evropsko okolje - Stanje in napovedi 2015 Poročilo Evropsko okolje – stanje in napovedi 2015 (SOER 2015), ki ga je pripravila Evropska agencija za okolje (EEA), predstavlja celostno oceno okolja v Evropi, ki vključuje podatke na svetovni, regionalni in nacionalni ravni ter primerjave med državami. Daje vpogled v naslednjih pet let in naprej ter jasna opozorila o tveganjih preobremenjenosti okolja, ki vpliva tudi na zdravje in blaginjo ljudi. EIONET
08 07 2014 Kazalci okolja v Sloveniji Kazalci okolja, kot eno od orodij za spremljanje okolja, so v publikaciji, ki je na Agenciji RS za okolje izšla v mesecu juniju 2014, predstavljeni na način, ki omogoča lažjo predstavo o povezanosti okolja z družbo in gospodarstvom ARSO
14 10 2011 Uporaba modelov iz Direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo: tehnični referenčni vodnik EEA
14 10 2011 Okolje Evrope - ocena ocen EEA
06 09 2011 Razdrobljenost evropske pokrajine EEA
06 09 2011 Priložnosti za ravnanje z odpadki - boljše ravnanje s komunalnimi odpadki vpliva na izboljšanje podnebja v Evropi EEA
06 09 2011 Poročilo Evropske komisije o izpustih v obdobju 1990-2009 na podlagi UNECE Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP) EEA
31 08 2011 Globalno upravljanje - vzpon nedržavnih akterjev EEA
23 08 2011 Vsebnost nevarnih snovi v celinskih in morskih vodah Evrope EEA
22 08 2011 Zagotavljanje varne in zdrave vode v spreminjajočem se okolju EEA
22 08 2011 SIGNALI 2011 - Globalizacija, okolje in vi EEA
06 07 2011 Prednostni tok podatkov v EIONET omrežju od maja 2010 do aprila 2011 EEA
06 07 2011 Kakovost kopalnih voda - kopalna sezona 2010 EEA
15 06 2011 EEA letno poročilo 2010 in Okoljsko poročilo 2011 EEA
07 06 2011 Onesnaženost zraka z ozonom v Evropi - poletje 2010 EEA
07 06 2011 NEC direktiva; poročilo o stanju 2010 EEA
07 06 2011 Letna evidenca toplogrednih plinov v Evropski uniji za obdobje 1990 - 2009 ter poročilo za leto 2011 EEA
11 04 2011 Katalog študij scenarijev; Zbirka znanja o v prihodnost usmerjenih informacijah in storitvah EEA
11 04 2011 Kartiranje vplivov naravnih ter tehnoloških nesreč na okolje v Evropi EEA
11 04 2011 Vpliv izbranih ukrepov okoljskih politik na kakovost zraka v Evropi EEA
11 04 2011 Izpostavljenost hrupu in vplivi na zdravje - vodič po primerih dobrih praks EEA
11 04 2011 Izhodišča za razvoj biotske raznovrstnosti v Evropski uniji po letu 2010 EEA
11 04 2011 Napredek pri izpolnjevanju zahtev Kjotskega protokola in ciljev 2020 v Evropi 2010 EEA
11 04 2011 Ocenjevanje biotske raznovrstnosti v Evropi; poročilo za leto 2010 EEA
08 04 2011 NEC direktiva; poročilo o stanju 2009 EEA
08 04 2011 Evropska ekološka hrbtenica; prepoznajmo pravo vrednost naših gora EEA
08 04 2011 Prednostni tok podatkov v EIONET omrežju od maja 2009 do aprila 2010 EEA
08 04 2011 Poročilo Evropske komisije o izpustih 1990-2008 na podlagi UNECE Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP) EEA
08 04 2011 Teritorialna razsežnost okoljske trajnosti - Potencialni teritorialni kazalci kot podpora okoljski razsežnosti teritorialne kohezije EEA
08 04 2011 EEA letno poročilo 2009 in Okoljsko poročilo 2010 EEA
08 04 2011 Kakovost kopalnih voda - kopalna sezona 2009 EEA
07 04 2011 Letna evidenca toplogrednih plinov v Evropski uniji za obdobje1990 - 2008 ter poročilo za leto 2010 EEA
07 04 2011 Povečanje koristi za ekosistem - prispevek k študiji Ekonomija ekosistemov in biotska raznovrstnost (TEEB) EEA
07 04 2011 Vzpostavitev zgodnjega obveščanja in informacijskega sistema za invazivne tuje vrste, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost v Evropi EEA
07 04 2011 Okoljski trendi in perspektive za Zahodni Balkan: vzorci proizvodnje in potrošnje v prihodnosti EEA
07 04 2011 Evropska zemljišča: cene, davki in načini rabe EEA
07 04 2011 Ekosistemsko računovodstvo in stroški zaradi izgub biotske raznovrstnosti - primer obalnih mokrišč Sredozemlja EEA
07 04 2011 Učinkovitemu prometnemu sistemu naproti. TERM 2009: kazalci o prometu in okolju Evropske unije EEA
06 04 2011 EEA Signali 2010 - biotska raznovrstnost, podnebne spremembe in vi EEA
06 04 2011 Razdelitev in uporaba sredstev iz proračuna SKP z vidika biotske raznovrstnosti EEA
06 04 2011 Onesnaženost zraka z ozonom v Evropi - poletje 2009 EEA
06 04 2011 Biotska raznovrstnost - 10 sporočil za leto 2010 EEA
06 04 2011 Gibanje in projekcije izpustov toplogrednih plinov v Evropi 2009 EEA
21 10 2009 Pogled nazaj za pogled naprej: pregled scenarijev EEA
21 10 2009 Promet na razpotju. TERM 2008: kazalci o prometu in okolju Evropske unije EEA
21 10 2009 Odpadki brez meja v EU? Čezmejni prevoz odpadkov EEA
21 10 2009 EEA Briefing 3/2008 - vplivi spreminjanja podnebja v Evropi EEA
14 10 2009 Evropski potencial energije vetra na morju in kopnem EEA
14 10 2009 Letna evidenca toplogrednih plinov Evropskih skupnosti 1990 - 2007 in poročilo 2009 EEA
14 10 2009 Zagotavljanje kakovostnega življenja v Evropskih mestih in drugih urbanih območjih EEA
14 10 2009 NEC direktiva; poročilo o stanju 2008 EEA
14 10 2009 Regionalne podnebne spremembe in prilagajanje - izziv vodnih virov v Alpah EEA
14 10 2009 Teritorialna kohezija - analiza okoljskih vidikov kohezijske politike v izbranih državah EU EEA
14 10 2009 Globalni načrt za evropski okoljski monitoring - merjenje tistega, s čimer moramo upravljati. Zaključki Mednarodne konference EEA, 13 - 15 maj 2009. EEA
14 10 2009 Poročilo Evropske komisije o izpustih 1990-2007 na podlagi UNECE Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP) EEA
14 10 2009 Ocena koncentracije ozona v prizemni plasti v državah članicah EEA, z osredotočanjem na dolgoročne trende EEA
14 10 2009 Napredek pri doseganju Evropskega cilja o biološki raznovrstnosti 2010 - 'fact sheet' kazalci EEA
14 10 2009 EMEP/EEA vodič za popis emisij v ozračju - 2009 EEA
14 10 2009 Preusmerjanje odpadkov z odlagališč - učinkovitost politik ravnanja z odpadki v EU EEA
25 03 2009 Suša in čezmerna poraba vode v Evropi Od igrišč za golf do knjig, od olivnega olja do cepiv, vsi izdelki in storitve, od katerih smo odvisni, skupaj z mnogimi drugimi vsakodnevnimi dejavnostmi zahtevajo življenjsko pomemben vir: vodo. Novo poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) potrjuje, da v mnogih predelih Evrope raba vode ni trajnostna. Poročilo prinaša priporočila za nov pristop k upravljanju vodnih virov. EEA
19 03 2009 Izvajanje direktive o trgovanju z emisijami s strani držav članic EU EEA
19 03 2009 Onstran prometne politike - raziskovanje in upravljanje z zunanjimi dejavniki povpraševanj po prometu EEA
19 03 2009 Modeli za simuliranje bodočih okoljskih sprememb v Evropi: v smeri popisa modelov (SEIS /Forward) EEA
19 03 2009 NEC direktiva – poročilo o stanju 2007 EEA
19 03 2009 Okolje in energija, poročilo 2008 EEA
19 03 2009 Izboljšanje okolja s pravilnim izkoriščanjem bioenergetskega potenciala v Evropi EEA
14 01 2009 EEA Signali 2009, ključna okoljska vprašanja, s katerimi se sooča Evropa EEA
24 10 2008 Gibanje in projekcije izpustov toplogrednih plinov v Evropi 2008 EEA
24 10 2008 Katalog kazalcev iz izbranih virov, usmerjenih v prihodnost EEA
24 10 2008 Vplivi podnebnih sprememb v Evropi - presoja na podlagi okoljskih kazalcev 2008 EEA
24 10 2008 Letne evidence izpustov za obdobje 1990-2006 v Evropski skupnosti v okviru Konvencije o prenosu onesnaževal na velike razdalje preko meja (CLRTAP) EEA
24 10 2008 EEA letno poročilo 2007 in Okoljsko poročilo 2008 EEA
24 10 2008 EEA poročanje 2/2008 - Ekosistemske storitve - obračunavanje tistega, kar je pomembno EEA
24 10 2008 Evropski gozdovi - razmere v ekosistemih in trajnostna raba EEA
24 10 2008 Onesnaženost zraka zaradi proizvodnje elektrike iz velikih kurilnih naprav EEA
24 10 2008 Onesnaženost z ozonom v Evropi, poleti 2007 EEA
24 10 2008 Ocena okoljsko sprejemljivih bioenergetskih potencialov iz kmetijstva EEA
24 10 2008 Čas je za akcijo - na poti k trajnostni potrošnji in proizvodnji v Evropi EEA
24 10 2008 Podnebje za prometne spremembe. TERM 2007: kazalci za spremljanje prometa in okolja v Evropski uniji (TERM = Mehanizem za prometno - okoljsko poročanje Evropske agencije za okolje) EEA
24 10 2008 Uporaba direktive vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov - poročevalsko leto 2007 EEA
24 10 2008 Primeri dobre prakse glede zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in ustvarjanja dodatnih ugodnosti v cestno prometnem sektorju EEA
09 07 2008 Prednostni tok podatkov v EIONET omrežju od maja 2007 do aprila 2008 EEA
09 07 2008 Poročilo o letnih evidencah toplogrednih plinov Evropske skupnosti za leta 1990-2006 in 2008 EEA
09 07 2008 Učinkovitost okoljskih taks in dajatev pri pridobivanju peska, proda in kamnin v izbranih državah EU EEA
22 02 2008 Okolje na dlani ARSO
22 02 2008 Boljše ravnanje s komunalnimi odpadki bo zmanjšalo emisije toplogrednih plinov EEA
29 01 2008 Podnebne spremembe: cena neukrepanja in prilagajanja EEA
29 01 2008 CLC2006 tehnične smernice EEA
29 01 2008 EMEP/CORINAIR vodič po emisijski evidenci za leto 2007 EEA
29 01 2008 Poročilo o stanju NEC direktive EEA
29 01 2008 Gibanje in projekcije izpustov toplogrednih plinov v Evropi 2007 EEA
20 11 2007 Onesnaženost zraka v Evropi v obdobju 1990-2004 EEA
20 11 2007 Pot od odlaganja do reciklaže: skupni cilji, različne poti EEA
20 11 2007 Letno poročilo o izpustih v zrak v obdobju 1990-2005 (Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja) EEA
20 11 2007 Ustavitev upada biotske raznovrstnosti do leta 2010: predlogi za prvi nabor kazalcev za spremljanje razvoja v Evropi EEA
20 11 2007 Trajnostna potrošnja in proizvodnja v državah jugovzhodne in vzhodne Evrope, Kavkaza in Osrednje Azije - skupno UNEP-EEA poročilo o priložnostih in novih spoznanjih EEA
26 10 2007 Evropsko okolje - četrta presoja Poročilo Evropsko okolje - četrta presoja (Europe's environment - The fourth assessment), je izdala Evropska agencija za okolje (EEA). EEA, MOP
17 04 2007 Pod gladino Mediterana Izšla je monografija Pod gladino Mediterana avtorja Toma Turka in soavtorja Marjana Richterja, v založbi Modrijan http://www.modrijan.si/
09 03 2007 Kazalci okolja 2005 Poročilo Kazalci okolja je pripravljeno v skladu s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004). Agencija RS za okolje pripravlja kazalce okolja v skladu s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1). Publikacija izhaja vsake 2 leti. Obravnava 12 okoljskih tematik. <br><br> ARSO
02 08 2006 Znanost za okoljsko politiko Evropska komisija je pričela z objavo člankov o okolju, ki temeljijo na znanstvenih raziskavah, ker s tem želi zbližati znanost in oblikovalce politik. Članke lahko izberete glede na okoljsko tematiko ali glede na datum objave. EC
02 08 2006 Kupujte zeleno! Priročnik o ekološkem - okolju prijaznem - javnem naročanju; EC
28 06 2006 Napredek k zaustavitvi izgube biološke raznovrstnosti do leta 2010 EEA
28 06 2006 Kolikšno količino bioenergije lahko Evropa pridobi brez škodljivih vplivov na okolje? EEA
27 06 2006 Promet in okolje: Soočenje z zadrego
07 03 2006 Uporaba trga za stroškovno učinkovito okoljsko politiko EEA
17 02 2006 Kmetijstvo in okolje v EU-15 EEA
16 02 2006 Potrošnja in okolje EEA
16 02 2006 Okolje in zdravje EEA
16 02 2006 Epaedia - spletna okoljska enciklopedija EEA
23 01 2006 Trajnostna raba in upravljanje z naravnimi viri EEA
05 01 2006 EEA pripravlja poročilo o okolju in prometu v Evropi Evropska agencija za okolje (EEA) ter Agencija RS za okolje
22 12 2005 Viri porazdelitev vnosov dušika in fosforja v vodno okolje EEA
07 12 2005 Trendi in projekcije toplogrednih plinov 2005 EEA
29 11 2005 Evropsko okolje - stanje in možnosti 2005 S predstavitvijo ugotovitev iz najnovejšega poročila Evropske agencije za okolje je bil v Evropskem parlamentu pospremljen izid publikacije Evropsko okolje - stanje in možnosti 2005 EEA
08 11 2005 Napotki Evropske Agencije za okolje 2/2005 Koliko biomase sme Evropa porabiti, ne da bi pri tem škodila okolju? EEA
08 11 2005 Učinkovitost sistema za upravljanje z odpadno embalažo v izbranih državah: pilotna študija EEA EEA
08 11 2005 Učinkovitost politike čiščenja komunalnih odpadnih voda v izbranih državah: pilotna študija EEA EEA
06 10 2005 Jiffijev ekokviz Evropska komisija je pripravila kviz za okoljsko ozaveščanje, ki se ga lahko igrate tudi v slovenskem jeziku. EU
28 09 2005 Izobraževanje o informacijskih orodjih za podporo poročanju Na Agenciji RS za okolje je 26. in 27. septembra potekalo izobraževanje o informacijskih orodjih, ki so ekspertom v pomoč pri pripravi poročil po mednarodnih obveznostih. ARSO
21 07 2005 Integracija okoljske politike v Evropi - uprava in njene prakse EEA
21 07 2005 Podnebne spremembe in evropski energetski sistem z nizko vsebnostjo ogljika EEA
21 07 2005 Letno poročilo 2004 EEA
21 07 2005 Inventar toplogrednih plinov Evropske skupnosti za obdobje 1990-2003 in letno poročilo za 2005 EEA
21 07 2005 Okoljski izkaz Evropske agencije za okolje za obdobje 2005 EEA
12 07 2005 Onesnaženost zraka z ozonom poleti 2004 v Evropi EEA je objavila poročilo, ki obravnava tematiko onesnaženosti zraka z ozonom v Evropi. EEA
12 07 2005 Integracija okoljske politike v Evropi EEA je objavila poročilo o poteku integracije okoljske politike v Evropi. EEA
12 07 2005 Napotki Evropske agencije za okolje 1/2005 Obravnavana je tematika podnebnih sprememb in poplavljanja rek v Evropi. EEA
12 07 2005 Priročnik - Osnovni nabor kazalcev Evropske agencije za okolje EEA je objavila poročilo o kazalcih okolja, vključenih v osnovni nabor EEA. EEA
12 07 2005 Letne evidence emisij za obdobje 1990-2002 v Evropski skupnosti v okviru Konvencije o prenosu onesnaževal na velike razdalje preko meja (CLRTAP) Poročilo EEA obravnava onesnaženost zraka v Evropski skupnosti v obdobju 1990-2002. EEA
09 06 2005 Peto srečanje delovne skupine za spremljanje in presojo stanja okolja pri UNECE je bil usmerjen v pregled napredka pri okoljskem poročanju (elektronske baze podatkov, indikatorji, spletne strani in informacijski sistemi,&#8230;) v državah Vzhodne Evrope, Kavkaza in Srednje Azije ter prikazu dobrih praks poročanja o okoljskih vplivih delovanja podjetij SPEU
20 05 2005 2. letni sestanek koordinatorjev sodelovanja z EEA in omrežjem EIONET
12 05 2005 Delavnica 'Razmišljajmo za prihodnost' 19. in 20. maja 2005, Agencija RS za okolje (ARSO) v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje (EEA)organizira delavnico o načrtovanju scenarijev kot orodju za razmišljanje za prihodnost. Delavnica je namenjena seznanitvi s scenariji v evropskem prostoru in razvoju scenarijev za področje prometa in odpadkov za Slovenijo. ARSO
12 04 2005 Delavnica 'Real time air pollution data exchange and forecasts in Europe' EEA
28 02 2005 Srečanje direktorjev evropskih agencij za okolje Agencija RS za okolje organizira 4. srečanje omrežja evropskih agencij za okolje. Srečanje bo potekalo od 10-11 marca 2005 v hotelu Union, v Ljubljani.
20 01 2005 Onesnaženost zraka: Kaj menite o tem? Sodelujte in prispevajte k boljšemu oblikovanju smernic za izboljšanje kakovosti zraka.
01 12 2004 Izšla je publikacija Kazalci okolja 2003 Dostopna je v elektronski in tiskani obliki.

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti