arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Dokumenti GIS
Airnet

AIRNET SLOVENIJA

Preberi pomembna opozorila-navodila !

Namesti ustrezen program za prikazovanje podatkov!

Pred vami je razvojna različica informacij o zraku v Sloveniji, zbranih v sistemu, ki smo ga poimenovali AIRNET-SI. Sistem je nastal v okviru projektne skupine EIONET-SI kot rezultat projekta "Vzpostavitev AIRNET-a v Sloveniji".

AIRNET-SI je sistem agregiranih, preverjenih in logično integriranih informacij o kakovosti zraka v Sloveniji, ki izhajajo iz podatkov monitoringa kakovosti zunanjega zraka, registrov ter drugih evidenc. Namen AIRNET-SI je olajšati dostop do podatkov in informacij, ki se uporabljajo za potrebe ocenjevanja stanja kakovosti zraka, za ocene vplivov klimatskih sprememb, za določanje kazalcev učinkovitosti izvajanja okoljske politike ter za potrebe mednarodne izmenjave podatkov, osnovane na ratificiranih mednarodnih sporazumih, protokolih ter zakonodajnih obveznostih Evropske unije. Zakonodajne podlage s področja upravljanja zraka, ki se posredno ali neposredno navezujejo na predstavitev podatkov kakovosti zraka na spletu, so zajete v  evropski zakonodaji (direktive, odločbe).

Konceptualna izhodišča za razvoj sistema AIRNET-SI so podana v tehničnih priročnikih, ki jih je izdala Evropska agencija za okolje (European Environment Agency) s ciljem izgradnje Evropskega monitoring omrežja kakovosti zraka pod skupnih imenom EUROAIRNET). Osnovne sistemske komponente za gradnjo EUROAIRNET vključujejo kriterije za izbor omrežij za vključitev v EUROAIRNET ( Criteria for Euroairnet, PDF 381 KB ), kriterije za klasifikacijo EUROAIRNET merilnih mest ( Euroairnet Site Selection, PDF 245 KB ) ter seznam izbranih območij ter merilnih mest za vključitev v EUROAIRNET sistem ( Euroairnet Site Selection - Annex, PDF 256 KB ). Cilj EUROAIRNET-a ni samo sistem integriranih informacij o kakovosti zraka na spletu, temveč tudi možnosti aktivne udeležbe javnosti in stroke v procesu odločanja in povečanje učinkovitosti izvajanja politik na področju upravljanja kakovosti zraka.

Zasnovo za organizacijo vsebin AIRNET-SI predstavlja seznam kazalcev za spremljanje učinkovitosti izvajanja okoljskih politik, ki jih je po DPSIR metodologiji razvila Evropska agencija za okolje. DPSIR koncept nudi osnovo za analizo skupnih okoljskih faktorjev ter vključuje naslednje komponente:

gonilne sile (Driving forces)

Gonilne sile so socialno-ekonomski dejavniki in dejavnosti, ki povzročajo povečanje ali omejevanje pritiskov na okolje. To so lahko npr. obseg gospodarskih, prometnih ali turističnih dejavnosti.

obremenitve (Pressures)

sestavljajo neposredne antropogene obremenitve in vplivi na okolje, kot npr. izpusti onesnaževal ali raba naravnih virov.

stanje (State)

se nanaša na trenutno stanje in trende okolja kot npr. parametri kakovosti (raven onesnaženosti) zraka, vodnih teles in tal, raznovrstnost vrst v posamezni geografski regiji, razpoložljivost naravnih virov kot les ali sladka voda.

vplivi (Impacts)

so učinki spremenjenega okolja na zdravje ljudi in drugih organizmov.

odzivi (Responses)

so odgovori družbe na okoljske probleme. To so lahko posebni ukrepi države, kot npr. takse na rabo naravnih virov. Pomembne so tudi odločitve podjetij in posameznikov npr. investicije podjetij v nadzor nad onesnaževanjem ali nakupi recikliranih dobrin v gospodinjstvih.

Omenjenemu pet-delnem okviru DPSIR koncepta smo v AIRNET-SI sistemu dodali še področje splošnih vsebin (General), kjer predstavljamo osnovne podatke o merilnih mrežah, podatke o splošni teritorialni ureditvi ter meteoroloških parametrih, ki so v oporo pri izdelavi ocen ter vplivov onesnaženosti zraka.

Osnova sistema AIRNET-SI so kartografski in tabelarični prikazi. Z razvojem sistema bodo uporabnikom omogočene 1e dodatne informacije, ki se bodo postopoma dodajale in nadgrajevale obstoječe vsebine. Vsem uporabnikom, ki bi želeli pridobiti dodatne podatke s področja zraka (aktualne koncentracije onesnaževal v zunanjem zraku, aktualna opozorila, obrazci, poročila idr.) priporočamo obisk spletne strani (Agencije RS za okolje).

Dodatni podatki o kakovosti zraka so na voljo tudi v:


slika GONILNE SILE / DRIVING FORCES interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Izpusti onesnaževal iz naprav, ki povzročajo onesnaževanje večjega obsega

Larger emission sources


(18 KB)

(Povezava do registra IPPC zavezancev)

(Povezava do izdanih okoljevarstvenih dovoljenj)

(11 KB)
  Izpusti onesnaževal v zrak iz industrijskih virov

Air pollutant emissions from industrial sources

 
(Izpusti iz industrijskih virov v letu 2005)

(612 kB)

   
Naselja v Sloveniji
Settlements in Slovenia

(2.7 MB)
     
Pokrovnost tal po CORINE 2000

Corine Land Cover 2000

     
(Povezava na stran od EEA)
Kamninska sestava
Stone geology in Slovenia

(630 KB)
   
(935 KB)
Zavarovana območja narave
Nature protected areas

(360 KB)
   
(731 KB)
slika OBREMENITVE / PRESSURES interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Izpusti SO2 po upravnih enotah
SO2 emissions by administrative units

(703 KB)

(28 KB)
 
(950 KB)
Izpusti NO2 po upravnih enotah
NO2 emissions by administrative units

(709 KB)

(28 KB)
 
(950 KB)
Izpusti onesnaževal zraka
Air pollutant emissions
 
(150 KB)

(9.774 MB)
   
  Ozonu škodljive snovi
Ozone depleting substances
 
(147 KB)

(36 KB)
 
Izpusti toplogrednih plinov
Greenhouse gas emissions
 
(1.847 KB)

(9.89 MB)
   
slika STANJE / STATE interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
  Podatki o onesnaženosti zraka
Data on air quality

Arhivski podatki o onesnaženosti zraka
Historical data on air quality
Povezava na interaktivni pregledovalnik podatkov Povezava na pregledovalnik podatkov    
  pH padavin
Precipitation pH
       
Stanje onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom (SO2) v Sloveniji
Assessment of air quality for SO2 in Slovenia
     
(434 KB)
Stanje onesnaženosti zraka z dušikovim dioksidom (NO2) v Sloveniji
Assessment of air quality for NO2 in Slovenia
     
(434 KB)
Stanje onesnaženosti zraka z delci (PM10) po v Sloveniji
Assessment of air quality for particulate matters (PM10) in Slovenia
     
(434 KB)
Stanje onesnaženosti zraka s svincem (Pb) v Sloveniji
Assessment of air quality for lead (Pb) in Slovenia
     
(434 KB)
Stanje onesnaženosti zraka z ogljikovim monoksidom (CO) v Sloveniji
Assessment of air quality for carbon monoxide (CO) in Slovenia
     
(434 KB)
Stanje onesnaženosti zraka z benzenom v Sloveniji
Assessment of air quality for benzene in Slovenia
     
(434 KB)
Stanje onesnaženosti zraka z ozonom (O3) v Sloveniji
Assessment of air quality for ozone (O3) in Slovenia
     
(434 KB)
Število dni s prekoračenimi vrednostmi ozona
Exceedance days of ozone threshold values

(358 KB)

(70 KB)

(25 KB )

(18 KB)
Število dni s prekoračenimi vrednostmi SO2
Exceedance days of SO2 threshold values

dnevne
(358 KB)


urne
(358 KB)


(95 KB)

(30 KB)

(36 KB)
Število dni s prekoračenimi vrednostmi PM10
Exceedance days of PM10 threshold values

(357 KB)

(73 KB)

(27 KB);

(18 KB)
Število dni s prekoračenimi vrednostmi NO2
Exceedance days of NO2 threshold values

(357 KB)

(68 KB)

(28 KB)

(18 KB)
Spremembe v velikosti ledenikov
Glaciers size changes
       
slika VPLIVI / IMPACTS interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Temperature (srednji letni odkloni)
Temperatures (middle annually deviations)
 
(39 KB)
   
  Dviganje gladine morja
Sea level raising
 
(47 KB)
   
Dolžina vegetacijske dobe
Length of vegetation period

(357 KB)

(507 KB)
 
(18 KB)
slika ODZIVI / RESPONSES interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
  Državni načrt RS o razdelitvi pravic do izpusti toplogrednih plinov za obdobje 2005 - 2007
National plan of RS on greenhouse gases emission trading for the period from 2005 to 2007
   
(672 KB)
 
  Predhodna ocena onesnaženosti zraka z SO2, NO2, delci, svincem, CO in benzenom v Sloveniji
Preliminary assessment of air quality for SO2, NO2, particulates, Pb, CO and benzene in Slovenia
   
(672 KB)
 
  Program GAW
GAW programme
   
(97 KB)
 
  Program EMEP
EMEP programme
   
(80 KB)
 
Sanacijski program TEŠ;
TEŠ rehabilitation plan
       

LEGENDA

ikona VSEBINA program naloži
besedilo MS Word MS Word Viewer oz. OpenOffice.org
hiper besedilo brskalnik  
slika brskalnik  
podatkovna baza MS Access MS Access viewer or runtime
podatkovna baza PDF Reader PDFreaders.org ali Adobe Viewer
Podatkovni sloj ESRI - shp format ArcExplorer
interaktivni zemljevid Adobe SVG Viewer Adobe SVG Viewer
preglednica MS Excel MS Excel Viewer oz. OpenOffice.org
Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti